ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่่อย่อ (ไทย) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (Computer Science)

ศูนย์พื้นที่การศึกษา
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา หันตรา

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
click เพื่อดูรายละเอียด

“วิชาหลัก (Hi-light) ”
– การเขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็ปไซต์
– การออกแบบระบบและความปลอดภัย
– ปัญญาประดิษฐ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา
1 นักเขียนโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
2 นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
3 นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
4 นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
5 ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์นนทบุรี
ศูนย์หันตรา