Enter your keyword

basic_adjustment

ตารางการอบรมปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  • นักศึกษาใหม่ 2562 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา <Click>
  • นักศึกษาใหม่ 2562 หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ศูนย์หันตรา <Click>
  • นักศึกษาใหม่ 2562 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
    และหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทุบุรี <Click>