พันธกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1.การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
3.การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสร้างรายได้
4.การส่งเสริมภูมิปัญญา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้มาตรฐานสากล เป็นที่ต้องการของประเทศและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมและสร้างรายได้
4. บริหารจัดการคณะเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน