Enter your keyword

post

นายกสภาฯ เยียมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายกสภาฯ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตราดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา