คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในหกคณะ ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่ง สำนักงานคณบดี ตั้งอยู่ที่ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ ศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษาจำนวน 3 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวน 5 หลักสูตร และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตร วท.บ. จุลชีวะวิทยา
2.หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
4.หลักสูตร ทล.บ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5.หลักสูตร วท.บ นวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
6.หลักสูตร วท.บ วิทยาการการจัดการข้อมูล