ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง
ประธานกรรมการ

อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง
กรรมการ

อาจารย์ตะวัน ขุนอาสา
กรรมการ

ดร.สรชัย ชวรางกูร
กรรมการ

อาจารย์ณัฐพงศ์ สนองคุณ
กรรมการ

ดร.อดุลย์ หาญวังม่วง
กรรมการ

อาจารย์อนุชา ซาเฮาะ
กรรมการ

ดร.สุนทรา  เฟื่องฟุ้ง
กรรมการ

อาจารย์ประภาส กลับนวล
กรรมการ

ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิกร  กระแจะจันทร์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์สมชาย ปราการเจริญ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ชาวเหลือง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา ศรีเพ็ชราพร
เลขานุการ

นางสาวทักษญา พลอยอิ่ม
ผู้ช่วยเลขานุการ